นายแพทย์สมสินธุ์ ฉายวิจิตร

ผู้อำนวยการคลินิกนายแพทย์สมสินธุ์ ธรรมชาติบำบัด


โทรศัพท์ 039-600760     ID : SOMSIN.C และ Ch089      คลินิกเวชกรรม นายแพทย์สมสินธุ์ ธธรรมชาติบำบัด

คลินิกเวชกรรม นายแพทย์สมสินธุ์ ธธรรมชาติบำบัด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้โดยแพทย์สภา เลขที่ใบอนุญาต ๙๙๒๖ เป็นกรรมการ สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน วุฒิบัตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารศัลยศาสตร์ ( Pediatric Surgery, FRCST )

Certificate :

 • วุฒิบัตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารศัลยศาสตร์ ( Pediatric Surgery, FRCST )
 • Board Diploma in Anti-Aging Medicine ( WOSAAM )
 • Essential Natural Medicine for wellness
 • Certification in enzyme therpy
 • อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดคีเลชั่น ได้อย่างมีมาตรฐาน (Chelation Therapy)
 • วิทยาศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ
 • กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากทางการแพทย์ ”
 • การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง ( Integrative Medical Oncology )
 • Certificate of Appreciation International Conference on Nutrition and Physical Activity
 • H.E.A.T lnternational Congress on Anti – Aging Medicine “ Holistic Anti - Aging ”
 • Anti – aging Medicine by Improving Health Span to Combat Age Related Illness
 • Integrate Anti – aging Medicine into Aesthetics Practice by Health & Education Academy Thailand
 • TIMA 2019 Annual Meeting ( TCM 2019 ) advance Chinese diagnostics for acupuncturist for acupuncturist by Division of complementary alternative medicine & Thai lntegrative medical association
 • Anti – Aging and Aesthetic Medicine by The American Anti-Aging Medicine
 • Anti – Aging and Aesthetic Medicine by Health & Education Academy Thailand
 • 2nd “Introduction to Practical Cell Therapy Workshop Association of Cell Therapy, Thai.
 • Stem Cell in Aesthetics by Health & Education Academy Thailand
 • International Conference on “Advanced Pharmaceutical research” (ICAPH)
 • A4M Congress on “Anti-Aging and Aesthetic Medicine by The American Anti-Aging Medicine
 • Anti-Aging Medicine from Basic Science to Clinical Management by Health & Education Academy Thailand
 • 1st “Introduction to Practical Cell Therapy Workshop” by Association of Cell Therapy, Thai.
 • Revealing the secrets of Enzyme Therapy by has successfully completed the following
 • Revealing the secrets of Enzyme Therapy by has achieved the requirements to practise
 • Certiticate & attendance in the pre-congress & the H.E.A.T. Anti-Aging Congress and Anti-Aging congress Pro-Active Anti-Aging “ Anticipate Health Risk to Promote Healthspan ”
 • โภชนเวชภัณฑ์สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป ( Nutraceuticals for General Practitioners )
 • โภชนบำบัด Nutraceutical 2019
 • การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน
 • การบริหารงานสาธารณสุข ระดับสูง สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน แห่งประเทศไทย
 • นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงระบาดวิทยาประยุกต์
 • ปากแหว่งเพดานโหว่ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง แห่งประเทศไทย
 • ประกาศเกียรติคุณ
 • โล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น “ คนดีสังคมไทย สาขานักบริหารการแพทย์ และพัฒนาสาธารณสุข ” ดีเด่น
 • โล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น “ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหาร ” สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น
 • โล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น รางวัล “ ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ” ในวาระครบรอบ 40 ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

update 14 September 2023